12. Overeenkomst minimum en maximum aantal uren

 1. Werknemer en werkgever kunnen met elkaar een overeenkomst aangaan met een gegarandeerd minimum aantal uren en een maximum aantal uren.
 2. Het minimum aantal uren per jaar is tenminste 200. Het maximumaantal uren per jaar is niet meer dan het minimum aantal vermeerderd met 500. Met dien verstande dat het maximum aantal uren op jaarbasis niet meer mag zijn dan gemiddeld 38 uur per week.
 3. Bij een overeenkomst met een gegarandeerd minimum aantal uren is de werkgever verplicht om werk aan te bieden voor tenminste het overeengekomen minimumaantal uren. De werknemer dient beschikbaar te zijn voor het verrichten van werkzaamheden én is verplicht tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden voor tenminste het overeengekomen minimum aantal uren.
 4. Indien tussen werkgever en werknemer een overeenkomst is afgesloten met een gegarandeerd minimum aantal uren per overeengekomen periode is de werkgever gehouden het aantal overeengekomen uren uit te betalen.Indien tussen werkgever en werknemer een maximum aantal uren per overeengekomen periode is overeengekomen kan de werkgever het aantal werkuren in een dergelijke periode niet zonder instemming van de werknemer overschrijden.
 5. Per oproep garandeert de werkgever de oproepkracht tenminste drie aaneengesloten arbeidsuren. Als een oproepdienst korter is dan 3 uur, heeft de oproepkracht recht op salaris voor 3 uur.
 6. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een in het contract opgenomen gegarandeerd minimum aantal uren en een maximum aantal uren geldt uiterlijk tot 1 juli 2016:
  1. Na 5 tijdelijke arbeidsovereenkomsten, waarbij elk interval tussen de elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten niet meer dan drie maanden is, vormt het zesde contract automatisch een vaste aanstelling.
  2. Als tijdens het tweede of volgende contract de duur van 36 maanden wordt overschreden, verandert het tijdelijk contract op dat moment in een contract voor onbepaalde tijd. Elk interval tussen de elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag in dat geval niet meer dan drie maanden zijn.
 7. Na 1 juli 2016 is voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten met een gegarandeerd minimum aantal uren en een maximum aantal uren de Wet Werk en Zekerheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid) van toepassing.
2015-02-24T16:25:45+00:00