15. Beëindiging overeenkomst

 1. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door:
  1. beëindiging met wederzijds goedvinden;
  2. eenzijdige opzegging door een van de partijen met inachtneming van de wettelijke bepalingen;
  3. ontbinding door de rechter op verzoek van een van partijen;
  4. eenzijdige opzegging door de werkgever na een ziekteperiode van 24 maanden of langer, met inachtneming van de wettelijke regelgeving;
  5. het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door werknemer;
  6. het overlijden van werknemer.
 2. Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd. De werkgever streeft ernaar de beëindiging schriftelijk te bevestigen voor het verstrijken van de bepaalde tijd en daarbij de redenen van de beëindiging te vermelden.
 3. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan is ook tussentijds opzegbaar door ieder van partijen met inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen in deze cao (artikel 16).
2015-02-24T16:27:01+00:00