2. Werkingssfeer

  1. De cao is van toepassing op de werkgevers die partij zijn bij deze cao.
  2. De cao is van toepassing op alle werknemers die met werkgever een dienstverband zijn aangegaan.
  3. Partijen beogen met deze cao minimum arbeidsvoorwaarden overeen te komen. Het is de werkgever te allen tijde toegestaan in voor werknemer gunstige zin af te wijken van de bepalingen uit deze cao.
2015-02-17T20:14:08+00:00