21. Zondagarbeid

  1. Uit de aard van de aangesloten ondernemingen die onder de werkingssfeer van de cao vallen, vloeit voort dat werkzaamheden op zondagen kunnen worden verricht met inachtneming van lid 3.
  2. Werknemers zijn gehouden tot het verrichten van werkzaamheden op zondagen, tenzij in de arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen.
  3. Werknemers hebben recht op minimaal 13 vrije zondagen per kalenderjaar.
  4. Op verzoek van individuele werknemer kan van het aantal vrije zondagen zoals genoemd in lid 3 afgeweken worden.
2015-02-24T16:34:52+00:00