23. Overwerk

Belangrijke voetnoot bij dit artikel1

 1. Overuren zijn uren die – op last van werkgever – daadwerkelijk gewerkt zijn boven het contractueel overeengekomen op kalenderjaarbasis te werken uren.
  1. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, korter dan of gelijk aan een jaar is sprake van overwerk als het contractueel overeengekomen aantal uren in de individuele arbeidsovereenkomst bepaalde periode wordt overschreden. Uitbetaling vindt plaats aan het einde van de in het contract vastgestelde looptijd.
  2. Er kan met instemming van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of een algemene personeelsvergadering een marge van maximaal 28 uur per kalenderjaar aangehouden worden. Indien het aantal overwerkuren onder deze marge blijft, worden deze uren als reeds gewerkte uren doorgeschoven naar het erop volgende jaar. Zodra deze marge van 28 uur overschreden wordt, wordt het volledige aantal overwerkuren, vanzelfsprekend inclusief overwerktoeslag, uitbetaald. Deze marge is ingesteld om te voorkomen dat veel kleine overschrijdingen, deels ten gevolge van korte termijn roostervariaties, aan het eind van het kalenderjaar leiden tot veel extra administratieve lasten van beperkte financiële omvang. De marge geldt niet voor een arbeidsovereenkomst met een gegarandeerd minimum aantal uren en een maximum aantal uren (artikel 12).
  3. Als de onderneming reeds een bestaande marge hanteert, kan de regeling alleen gewijzigd  worden na instemming van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of een algemene personeelsvergadering.
  4. De werkgever kan met betrekking tot de in artikel 23.1.b gestelde marge eenmalig een voor de organisatie geldende peildatum kiezen uit of 30 juni 2015 en 2016 of 31 december 2015 en 2016. Deze peildatum kan daarna alleen gewijzigd worden met instemming van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of een algemene personeelsvergadering.
  5. De bepalingen met betrekking tot overwerk zijn alleen van toepassing op functieniveaus 1 tot en met 6 (1, 2, 3, 4, 5, 6).
 2. Voor elk gewerkt overuur geldt een toeslag van 30 procent van het feitelijke salaris.
 3. Overwerk wordt in principe vergoed in geld. Werkgever en werknemer kunnen in afwijking hiervan gezamenlijk bepalen dat het overwerk (gedeeltelijk) vergoed wordt in vrije tijd. De overwerktoeslag wordt in ieder geval in geld uitgekeerd. De in een jaar gewerkte overuren worden met inachtneming van lid 2 binnen twee maanden na einde jaar of na beëindiging overeenkomst uitbetaald.
 4. Er kan met instemming van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of een algemene personeelsvergadering afgeweken worden van het in lid 1 en lid 3 van dit artikel bepaalde.
 5. Als de onderneming reeds een regeling heeft die afwijkt van lid 1 en lid 3 van dit artikel, kan de regeling alleen gewijzigd worden na instemming van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of een algemene personeelsvergadering.
 6. Zwangere medewerkers kunnen niet worden verplicht tot overwerk (zie ook artikel 46 over o.a. zwangerschap).

[separator style_type=”single” top_margin=”15″ bottom_margin=”15″ sep_color=”#e8e8e8″ icon=”fa-star” width=”” class=”” id=””]

1Het spreekt vanzelf dat dit artikel alleen van toepassing is op de overeenkomsten uit artikel 10, 11 en 12.

2015-02-24T16:39:00+00:00