4. Cao-commissie Poppodia en -Festivals

 1. De WNPF en FNV KIEM stellen een cao-commissie in met de volgende taken:
  1. Advies te geven in geschillen welke tussen werkgever en werknemer zijn ontstaan, omtrent de uitvoering of interpretatie van de in de cao opgenomen artikelen;
  2. Indien zulks nodig is, in de vorm van voorschriften of bindende besluiten uitleg te geven aan de bepalingen van de cao;
  3. Aan cao partijen voorstellen te doen in alle gevallen waarin de cao niet voorziet;
  4. In bijzondere op zichzelf staande gevallen afwijkingen toe te staan van de bepalingen van de cao, al dan niet voor enig tegelijkertijd vast te stellen periode;
  5. De onderwerpen te behartigen, welke door cao-partijen aan haar worden gedelegeerd.
 2. De cao-commissie bestaat uit vier leden. Hiervan worden twee leden aangewezen door de WNPF en twee leden aangewezen door FNV KIEM.
 3. De cao-commissie vergadert tenminste eenmaal per drie maanden, tenzij er geen te behandelen punten zijn of de te behandelen punten uitstel gedogen.
 4. Beslissingen van de cao-commissie worden bij meerderheid van stemmen genomen.
  De gezamenlijk aanwezige leden uit de kring van de WNPF brengen evenveel stemmen uit als de gezamenlijk aanwezige leden uit de kring van FNV KIEM.
 5. De cao-commissie stelt een reglement op voor de behandeling van geschillen (bijlage 2).
2015-02-24T15:15:55+00:00