41. Langdurig zorg- en palliatief verlof

  1. Werkgever kan, afhankelijk van de concrete situatie, werknemer onbetaald buitengewoon verlof toekennen gedurende een langere periode dan genoemd in artikel 40, zolang niet op andere wijze in de zorg voor zieke kinderen, ouders of geregistreerde partner kan worden voorzien.
  2. De bepalingen uit de Wet Arbeid en Zorg zijn van toepassing.
2015-02-24T16:51:46+00:00