5. Algemene verplichtingen van de Werkgever

  1. Werkgever zal zich als goed werkgever gedragen en bij het nastreven van de doelstellingen van de onderneming de belangen van werknemers mede in de belangenafweging bij het treffen van besluiten betrekken.
  2. Werkgever zal met werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst aangaan.
  3. Werkgever zal op de arbeidsovereenkomst met werknemers deze cao van toepassing verklaren, en stelt deze aan elke werknemer ter beschikking.
  4. Werkgever zal zorg dragen voor veilige arbeidsomstandigheden in overeenstemming met de Arbowet en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen.
  5. Werkgever zal de gezondheid van werknemers binnen de onderneming zo goed mogelijk beschermen en het welzijn van de werknemers in verband met de werkzaamheden bevorderen.
  6. Werkgever zal, bij het ontstaan van vacatures, eigen werknemers zoveel als mogelijk en wenselijk is in verband met een optimale bedrijfsvoering, in de gelegenheid stellen te solliciteren door hen tijdig ter zake te informeren.
  7. Werkgever zal de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen.
2015-02-17T20:14:08+00:00