7. Personeelsplan

(In het cao-akkoord dat in juni 2017 is gesloten, is een meldplicht bij reorganisatie afgesproken. Deze meldplicht is van kracht per 1 juli 2017 en gaat per 1 januari 2018 opgenomen worden in de nieuwe cao-tekst als lid 4 van artikel 7. Tot die tijd is de formulering van die meldplicht te lezen in het cao-akkoord.)

 1. Werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad , de personeelsvertegenwoordiging of een algemene personeelsvergadering een personeelsplan (zie bijlage 3, indien van toepassing inclusief vrijwilligersplan) voor de onderneming vast, waarin het aanstellingsbeleid van de onderneming is opgenomen. Het plan wordt vastgesteld voor een periode van tenminste één volledig kalenderjaar.
 2. Het personeelsplan omvat tenminste:
  1. de gebruikte contractvormen;
  2. een organigram van de werkorganisatie;
  3. de functies en hun omvang in fte’s;
  4. de functies waarvoor regulier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt afgesloten (de zogenaamde vaste formatieplaatsen);
  5. het te voeren beleid inzake aanstellingen;
  6. het te voeren beleid inzake doorstroming intern.
 3. Tussentijdse wijzigingen op het personeelsplan worden uitsluitend in die gevallen waarin de WOR dit voorschrijft, door de directie bij de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of in de algemene personeelsvergadering aan de orde gesteld.
2017-09-21T13:47:11+00:00