Bijlage 1: Protocol

  1. Cao-partijen willen de mogelijkheid van een gemeenschappelijke pensioenregeling onderzoeken. Pensioenregelingen bij poppodia worden wederom geïnventariseerd en vergeleken met de pensioenregeling van PFZW.
  2. De cao-commissie Poppodia en -Festivals bewaakt de voortgang van het traject.
  3. In verband met de wettelijke verplichting tot implementatie van de werkkostenregeling, overleggen Partijen, indien nodig, over de effecten van een kostenneutrale invoering in de CAO
  4. Cao partijen zullen gedurende de looptijd van deze cao in overleg treden over de reparatie van de WW (van 24 maanden naar 38 maanden) als het SER advies dien aangaande bekend is.
  5. De WNPF zal inventariseren wat er nu al bij leden gebeurt op het gebied van werkgelegenheid creëren voor mensen met een arbeidsbeperking waaronder Wajongers.
  6. Er vindt een onderzoek plaats naar de werkingssfeer van de CAO. Dit onderzoek heeft onder andere betrekking op het onder de werkingssfeer brengen van niet aangesloten leden. In dit kader zal de discussie worden gevoerd over de wenselijkheid van algemeen verbindend verklaring van de CAO.
  7. Cao partijen zullen gedurende de looptijd van deze cao in overleg treden om de functiewaardering (en dus het functiegebouw) criteria te evalueren en indien gewenst aan te passen.
2015-02-24T17:15:23+00:00