Bijlage 6: Criteria voor de functiewaardering

Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Kennis en kunde

Kennis: door opleiding en/of ervaring verkregen kennis en inzicht, nodig om de functie uit te oefenen.Kunde: de vaardigheden die nodig zijn om de functie uit te oefenen.

Het aangegeven niveau betreft een denk- en werkniveau, in een aantal gevallen aangevuld met de eis van specialistische scholing en/of ervaring. Extra scholing kan bestaan uit specifiek op de functie gerichte cursussen, maar soms ook in de praktijk van het werk zelf. Het werkniveau heeft betrekking op de functie.

12 
Werkniveau universitair of hbo met ervaring  12
Werkniveau universitair of hbo 10
Werkniveau mbo met specialistische scholing en/of ervaring 8
Werkniveau mbo 6
Werkniveau havo/vwo of vmbo met specialistische scholing en/of ervaring 4
Werkniveau vmbo of ongeschoold met ervaring 2
Werkniveau ongeschoold 0

 

Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Complexiteit

De mate waarin de functie is samengesteld uit afzonderlijke en ongelijksoortige componenten. De functie heeft een mate van ingewikkeldheid die vraagt om verschillen in benadering, veelzijdige kwaliteiten en flexibel optreden.

Groot 6
Gemiddeld 4
Beperkt 2
Niet van toepassing 0

 

Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Analytisch vermogen / beleidsdenken

De functie vraagt het vermogen om een materie te ontleden, een samenhangend geheel te ontrafelen en daardoor het geheel en de samenhang beter te kennen.Het vermogen om beleid te ontwikkelen en in beleidstermen te communiceren (ook schriftelijk).

Groot 6
Gemiddeld 4
Beperkt 2
Niet van toepassing 0

 

Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Zelfstandigheid

De functie vraagt het vermogen om onafhankelijk van anderen te handelen, uit eigen kracht. De mate van handelingsvrijheid. Intern: onderdelen van de functie, die via contacten binnen de werkorganisatie worden uitgevoerd. Extern: onderdelen van de functie die via contacten buiten de werkorganisatie worden uitgevoerd.

10
Geheel zelfstandig, zowel intern als extern 10
Grote mate van zelfstandigheid, zowel intern als extern 8
Ruime zelfstandigheid, intern 6
Zelfstandig op enkele, beperkt zelfstandig op de meeste aspecten van de functie 4
Beperkte zelfstandigheid in alle aspecten van de functie 2
Niet van toepassing 0

 

Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Afbreukrisico

De schade, die een bedrijf, onderneming kan oplopen als de medewerker uitvalt, dan wel onvoldoende functioneert. Het kan gaan om een noodzakelijke specifieke deskundigheid die schaars is of om een cruciale positie in de onderneming. Het afbreukrisico is niet altijd even groot voor dezelfde functie in twee verschillende ondernemingen.

8
Zeer groot 8
Groot 6
Gemiddeld 4
Beperkt 2
Niet van toepassing 0

 

Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Leidinggeven

Het sturen van medewerkers die hiërarchisch direct of indirect ondergeschikt zijn. Leidinggeven kenmerkt zich door een gezagsverhouding.Volledig leidinggeven: de medewerker draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de werkeenheid, voor de personeelsaangelegenheden, voor de vertegenwoordiging van de werkeenheid binnen en buiten de werkorganisatie.

Partieel leidinggeven: de medewerker heeft (onder verantwoordelijkheid van de eigen leidinggevende) een beperkte leidinggevende taak op concrete onderdelen van de functie (inhoudelijke leiding, instructies geven, eerst aanspreekbare tijdens een evenement, aansturen van vrijwilligers).

12
Volledig leidinggeven uitgebreide groep (> 5 medewerkers) 12
Volledig leidinggeven beperkte groep (3-5 medewerkers) 10
Partieel leidinggeven aan diverse groep met meerdere disciplines of aan steeds wisselende groepen (> 5 medewerkers) 8
Volledig leidinggeven enkeling/enkelen (1-2 medewerkers) 6
Partieel leiding geven homogene groep (> 5 medewerkers) 4
Partieel leidinggeven beperkte groep / enkeling (5 medewerkers of minder) 2
Niet van toepassing 0

 

Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Contactvaardigheden

Onderhandelen, beïnvloeden, empatisch vermogen, signaleren, informeren/voorlichten, verkrijgen van begrip of medewerking, de-escaleren). Mogelijk zijn meerdere van genoemde aspecten voor de functie vereist, er is ook een verschil in de mate waarin één of meer aspecten vereist zijn.Intern: onderdelen van de functie, die via contacten binnen de werkorganisatie worden uitgevoerd (bijvoorbeeld collega’s, vrijwilligers, stagiaires). Extern: onderdelen van de functie die via contacten buiten de werkorganisatie worden uitgevoerd (contacten met bijvoorbeeld leveranciers, bezoekers, artiesten, boekingskantoren, pers, subsidiënten, accountant, bank, drukkers, uitzendbureaus, hotels, andere podia etc).

10
Zeer hoge eisen aan contactvaardigheid, intern en extern 10
Hoge eisen aan contactvaardigheid, intern en extern 8
Hoge eisen aan contactvaardigheid intern of extern; dan wel intern en extern op beperkt aantal aspecten van de functie 6
Contactvaardigheid vereist 4
Beperkte eisen aan contactvaardigheid 2
Niet van toepassing 0

 

Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Fysieke belasting

De functie veroorzaakt structureel een meer dan gemiddelde fysieke belasting, veroorzaakt door tillen en dragen, duwen en trekken, trillen en schokken, repetitief werk).

4
Zware fysieke belasting 4
Niet van toepassing 0

 

Criterium en omschrijving Aanduiding niveau score maximum
Onregelmatigheid

De werkzaamheden vinden voornamelijk op incourante tijden plaats (zeer laat in de avond en/of ‘s nachts en/of in het weekend).Bij functies in schaal 6 of hoger betreft het hier een regulier onderdeel van de functie. Daarvoor wordt in die gevallen dus geen puntenwaardering gegeven.

4
Werk vindt voornamelijk plaats op incourante tijden 4
Niet van toepassing 0

Totaal maximum punten: 72

Puntenverdeling

niveau 8:                 60-72
niveau 7:                 50-59
niveau 6:                 41-49
niveau 5:                 33-40
niveau 4:                 26-32
niveau 3:                 17-25
niveau 2:                 9-16
niveau 1:                 1-8

Waardering per criterium

Gekozen is voor een genuanceerd stelsel van criteria door een relatief groot aantal criteria afzonderlijk te benoemen en door vervolgens de zwaarte van de criteria onderling af te wegen. Daardoor ontstaan er verschillen in de maximale scores per criterium.

Oneven totaalscores

Deze ontstaan in een beperkt aantal gevallen als het resultaat van de weging van een onderdeel van de functie tussen twee niveau aanduidingen uitkomt. Dat leidt tot een daarbij passende oneven score.

2015-02-24T17:18:14+00:00